Servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan ​​onder:

 1. Klant: de partij met wie Mrchlabel een overeenkomst heeft gesloten. De koper van een Mrchlabel-product. B. Mrchlabel: Mrchlabel, een onderneming van: Brand Mrchlabel Holding BV 4765 BJ, 44, Nederland (NL) KvK-nr. 82844240 contact@mrchlabel.com. Overeenkomst: de tussen partijen gesloten (koop)overeenkomst(en) met betrekking tot de levering van producten. D. Producten: alle goederen die aan de Klant zijn of zullen worden geleverd ter uitvoering van een tussen de Klant en MRCHLABEL gesloten overeenkomst; e. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: per e-mail of enig ander communicatiemiddel dat, gelet op de huidige stand van zaken en de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, hiermee kan worden gelijkgesteld. F. Consument: de Klant die voor privédoeleinden handelt.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen, leveringen van diensten of producten en op alle overeenkomsten aangegaan door of namens MRCHLABEL.
 2. Partijen kunnen slechts bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst van deze voorwaarden afwijken.
 3. De eventuele niet-toepasselijkheid van (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Klant en MRCHLABEL treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de bedoeling en strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MRCHLABEL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 5. De toepasselijkheid van eventuele algemene - of andere - voorwaarden van de Klant of derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten met MRCHLABEL komen tot stand na schriftelijke bevestiging van de bestelling zodra de uitvoering van de Overeenkomst door MRCHLABEL is aangevangen.
 2. Elke door MRCHLABEL verzonden orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst nauwkeurig en volledig weer te geven.
 3. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, afmetingen, kleur, maat etc. vormen geen afwijkingen van de Overeenkomst. Ook kleurverschillen door licht- en/of weersinvloeden zijn voor rekening en risico van de Klant. Dit geldt ook voor wijzigingen in technische inzichten in de branche en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals reis-, verzend- of transportkosten, heffingen, administratiekosten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld door MRCHLABEL.
 2. MRCHLABEL is gerechtigd om op elk moment alle prijzen voor de producten aan te passen.
 3. MRCHLABEL kan overgaan tot prijsverhogingen bij verhogingen van de kostprijzen van de producten of onderdelen daarvan, die MRCHLABEL ten tijde van de aanbieding of totstandkoming van de Overeenkomst niet kon voorzien.
 4. Een Overeenkomst kan door de Consument worden ontbonden in geval van een prijsverhoging als bedoeld in lid 1. 3., behoudens de verhoging ingevolge wettelijke regeling.

Artikel 5: Betaling

 1. Betaling dient voorafgaand aan de levering te geschieden op een door MRCHLABEL aan te geven rekening, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Gespreide betaling kan alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij van rechtswege in verzuim. MRCHLABEL is gerechtigd de nakoming van de leveringsverplichtingen op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden of deugdelijke zekerheid is gesteld.
 4. Hetzelfde geldt al vóór het moment van in verzuim zijn indien MRCHLABEL een redelijk vermoeden heeft dat er redenen zijn om te twijfelen aan de kredietwaardigheid van de Klant.
 5. Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Afnemer bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Ongeacht of MRCHLABEL de overeengekomen prestatie volledig heeft verricht, is al hetgeen de Klant op grond van de Overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn, terstond opeisbaar als: een betalingstermijn is overschreden; B. het faillissement of surseance van betaling van Klant is aangevraagd; C. goederen of vorderingen van de Klant worden in beslag genomen; D. de Klant wordt ontbonden of geliquideerd.
 7. Ter beoordeling van MRCHLABEL kan in eerdere of soortgelijke omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding.
 8. Indien de Klant uit welke hoofde dan ook één of meer tegenvorderingen op Gebruiker heeft of krijgt, doet de Klant afstand van het recht op verrekening en het recht op opschorting. Voornoemde afstand van het verrekeningsrecht en het recht op opschorting geldt ook indien de Klant (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt ​​of in staat van faillissement wordt verklaard. Deze bepaling is niet van toepassing op Consumenten.
 9. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de Klant direct de wettelijke rente aan MRCHLABEL verschuldigd. Overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid is de Klant, indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, aan MRCHLABEL alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 50,00. De kosten worden berekend op basis van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 1. MRCHLABEL behoudt het eigendom van alle geleverde en te leveren goederen totdat de Klant aan al zijn betalingsverplichtingen jegens MRCHLABEL uit welke Overeenkomst dan ook heeft voldaan. Deze betalingsverplichtingen bestaan ​​uit: betaling van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen met betrekking tot verrichte werkzaamheden in verband met de levering; alsmede aanspraken ter zake van (eventuele) schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de Klant.
 2. MRCHLABEL is gerechtigd het eigendomsvoorbehoud of het recht van terugvordering van goederen in te roepen met betrekking tot de onbetaalde producten die aan de Klant zijn geleverd, zodra de Klant in verzuim is.
 3. De Klant dient de betreffende producten onmiddellijk aan MRCHLABEL te retourneren zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen eigendomsvoorbehoud of het recht van terugvordering van goederen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. De Klant is verplicht alle kosten voor het ophalen of retourneren van de producten te vergoeden.
 5. MRCHLABEL is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het gebruik maken van het eigendomsvoorbehoud of het recht van verhaal. Artikel
 6. Retentierecht MRCHLABEL is gerechtigd het retentierecht op de producten in te roepen zodra de Klant in gebreke is met betrekking tot een verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. De consument kan een online aankoop van het product zonder opgave van redenen ontbinden onder de volgende voorwaarden: • Gedurende een bedenktijd van 30 dagen; • Het product is niet gebruikt; • Het product kan niet snel bederven (bijvoorbeeld voedsel of bloemen); • De originele verpakking is zoveel mogelijk intact; • MRCHLABEL heeft het product niet gemarkeerd als een product dat om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd (bijv. ondergoed, badkleding etc.); • Het product is niet aangepast aan de speciale wensen van de Consument of speciaal toegesneden op de Consument; • de koop geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft; • de Consument om welke reden dan ook geen afstand heeft gedaan van het herroepingsrecht. 2. De periode van 30 dagen als bedoeld in par. 1 gaat in zodra de Consument het laatste product of onderdeel van 1 bestelling heeft ontvangen. De Consument dient het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van het herroepingsrecht aan MRCHLABEL te retourneren. Anders vervalt het herroepingsrecht. 3. Het herroepingsrecht kan door de Consument kenbaar worden gemaakt via contact@mrchlabel.com en door een retour aan te vragen via: ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP - MRCHLABEL https://www.mrchlabel.com/a/returns. Een herroepingsformulier en verdere instructies worden per e-mail naar de Consument gestuurd.

Artikel 9. Vergoeding bezorgkosten

 1. MRCHLABEL vergoedt de aankoopkosten en verzendkosten aan de Consument indien deze kosten volgens de wet voor vergoeding in aanmerking komen, tenzij de Consument het product niet tijdig aan MRCHLABEL heeft geretourneerd. MRCHLABEL vergoedt geen retourkosten (door herroepingsrecht). 2. Vergoeding van kosten als bedoeld in par. 1 gaat alleen door als de complete bestelling wordt geretourneerd.

Artikel 10. Levering en leveringstermijn

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Opgegeven termijnen waarbinnen de producten geleverd dienen te zijn, zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien MRCHLABEL zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld alvorens de Klant recht heeft op schadevergoeding of het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
 3. In het geval van deelleveringen wordt elke levering of fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door MRCHLABEL per transactie worden gefactureerd.
 4. De levering vindt plaats op het door de Klant bij de bestelling opgegeven adres. Het risico ter zake van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van bezorging op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres, of de producten in de macht zijn van de klant of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. van de Klant.
 5. De Klant kan zich niet verzetten tegen een laattijdige levering door MRCHLABEL in geval van laattijdige betaling.
 6. De leveringstermijn gaat in na een volledig uitgevoerde bestelling en nadat de Klant een bevestiging van deze bestelling heeft ontvangen van MRCHLABEL.
 7. De Klant dient ervoor te zorgen dat de daadwerkelijke levering van de producten tijdig kan plaatsvinden.
 8. Transportkosten zijn voor rekening van de Klant, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 9. MRCHLABEL aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van geopende of beschadigde verpakking van een geleverd product indien de Klant een door de expediteur of bezorger opgestelde nota kan overleggen alvorens het product in ontvangst te nemen.

 Artikel 11. Garantie

 1. Alleen de wettelijke garantie is bindend voor MRCHLABEL.
 2. De garantie geldt alleen voor defecten of schade door fabricage-, constructie- of materiaalfouten.
 3. De garantie dekt geen normale slijtage en schade veroorzaakt door ongelukken, wijzigingen aan het product, nalatigheid of abnormaal gebruik door de Klant. Artikel 12. Ruilen Producten kunnen binnen 30 dagen geruild worden onder de volgende voorwaarden: • op vertoon van de originele factuur; • het product is niet gebruikt; • het product wordt geretourneerd in de originele verpakking; • de originele (prijs)kaartjes zitten nog aan het product; • het product geen afgeprijsd artikel, niet-houdbaar artikel of op maat gemaakt of speciaal aangepast artikel betreft.

Artikel 13. Klachten en retouren

 1. De Klant is verplicht de producten direct na ontvangst te inspecteren. Indien de Klant zichtbare gebreken, fouten, onvolkomenheden en/of omissies vaststelt, dient dit op de vrachtbrief of de begeleidende bon te worden aangetekend en onmiddellijk aan MRCHLABEL te worden meegedeeld, of dient de Klant MRCHLABEL hiervan binnen 24 uur na ontvangst van de goederen op de hoogte te stellen, gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging aan MRCHLABEL.
 2. Andere klachten dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, of binnen 14 dagen nadat de Klant het gebrek redelijkerwijs heeft kunnen ontdekken, per aangetekende brief aan MRCHLABEL te worden gemeld.
 3. Indien voornoemde klachten niet binnen de daarin genoemde termijnen aan MRCHLABEL kenbaar zijn gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Met betrekking tot onvolkomenheden in natuurlijke producten kan niet worden gereclameerd indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit het product is vervaardigd. Dit is ter beoordeling van MRCHLABEL.
 5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op en vormen voor de Klant nimmer een grond voor verrekening.
 6. MRCHLABEL dient in de gelegenheid te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending voor het onderzoek van de klacht noodzakelijk blijkt, geschiedt dit slechts voor rekening en risico van MRCHLABEL indien MRCHLABEL hier vooraf uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd.
 7. In alle gevallen zal retournering plaatsvinden op een door MRCHLABEL te bepalen wijze en in de originele verpakking of houder. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de Klant, tenzij MRCHLABEL de klacht gegrond verklaart.
 8. Indien na levering de aard en/of samenstelling van de goederen is gewijzigd, geheel of gedeeltelijk is bewerkt, beschadigd of herverpakt, vervalt elk recht op reclame.
 9. Bij gegronde reclames zal de schade worden afgewikkeld overeenkomstig het bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 14. Overmacht

 1. In het geval dat MRCHLABEL tijdelijk verhinderd is om zijn contractuele verplichtingen jegens de Klant na te komen en dit te wijten is aan een niet toerekenbare tekortkoming van MRCHLABEL, en/of van een door MRCHLABEL ingeschakelde derde/leverancier of in het geval dat zich een gewichtige reden voordoet aan de zijde van MRCHLABEL, is MRCHLABEL gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van haar verplichtingen op te schorten voor een door MRCHLABEL te bepalen redelijke termijn, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt – maar niet beperkt tot – mede verstaan ​​de omstandigheid dat leveranciers van MRCHLABEL of door MRCHLABEL ingeschakelde transporteurs hun verplichtingen niet of niet tijdig nakomen, ongeacht de oorzaak, weersomstandigheden, aardbevingen, epidemieën, virusuitbraken en pandemieën, brand, stroomuitval, verlies, diefstal of vermissing van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en invoer- of handelsbeperkingen. Er is ook sprake van een situatie van overmacht indien, als gevolg van een van de bovengenoemde omstandigheden, de productie van het bedrijf van MRCHLABEL grotendeels stilvalt.
 3. Gebruikers hebben geen recht meer op opschorting indien de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming langer dan 1 maand heeft geduurd. De Klant en MRCHLABEL kunnen de Overeenkomst na het verstrijken van deze periode met onmiddellijke ingang beëindigen, maar alleen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 4. Indien door overmacht nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden voor dat gedeelte van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
 5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de door de opschorting of beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

  Artikel 15: Intellectuele Eigendomsrechten

  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt MRCHLABEL de auteursrechten en alle industriële eigendomsrechten op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen en geleverde producten.

  2. Voor iedere overtreding van deze bepaling is de Klant aan Gebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2500,--. Deze boete kan naast de schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

  Artikel 16: Beëindiging van de Overeenkomst

  1. MRCHLABEL kan de Overeenkomst - geheel of gedeeltelijk - zonder ingebrekestelling ontbinden, beëindigen of opschorten in geval van: • (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling of gerechtelijke schuldsanering van de Klant; • niet behoorlijke of niet tijdige nakoming door de Klant van enige verplichting uit de Overeenkomst.
  2. In geval van ontbinding, beëindiging of opschorting van de Overeenkomst, wegens een situatie als bedoeld in lid 1, is MRCHLABEL nimmer tot schadevergoeding gehouden, onverminderd alle aan MRCHLABEL toekomende rechten. Bovendien worden alle vorderingen van MRCHLABEL op de Klant onmiddellijk en volledig opeisbaar.

  Artikel 17. Monsters/modellen

  De Klant kan geen rechten ontlenen aan een monster of model van een product dat hij heeft ontvangen. Het monster of model is slechts een aanduiding van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren producten in overeenstemming zijn met het monster of model.

  Artikel 18: Privacy

  Gebruiker verwerkt de verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten en op behoorlijke en zorgvuldige wijze, zoals vastgelegd in zijn Privacybeleid.

  Artikel 19: Wijzigingsclausule

  1. Gebruiker behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig en zonder toestemming van de Klant te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra ze aan de Klant zijn meegedeeld, tenzij MRCHLABEL de Klant een latere ingangsdatum meedeelt.
  2. De consument heeft het recht de overeenkomst op te zeggen bij een substantiële wijziging van de algemene voorwaarden. Artikel 20: Toepasselijk recht en forumkeuze 1. Op de tussen MRCHLABEL en de Klant gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst zullen eveneens worden beslecht naar Nederlands recht. 2. Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Noord-Brabant, gevestigd te BREDA, tenzij op grond van dwingende rechtsregels een andere rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.
  3. Het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard, evenals elke andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.